SALONIZED 

VERKLARING INZAKE PRIVACY & COOKIES 

ONDERSTAANDE OVEREENKOMST, DIE BESTAAT UIT EEN VERKLARING INZAKE PRIVACY EN COOKIES (HIERNA GEZAMENLIJK: DE ‘VOORWAARDEN’) IS GESLOTEN TUSSEN U EN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID SALONIZED B.V. , STATUTAIR GEVESTIGD TE AMSTERDAM (INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 65211685) (‘SALONIZED’), EN IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM, DE WEBSITE, EN DE CONTENT DAARVAN, VOORZOVER VAN TIJD TOT TIJD AAN U TER BESCHIKKING GESTELD, UW PRIVACY EN DAARAAN VERWANTE ZAKEN.

HIERNA WORDT HET PLATFORM EN DE CONTENT ERVAN HET ‘PLATFORM’ GENOEMD, EN DE WEBSITE EN DE CONTENT ERVAN HIERNA GEZAMENLIJK DE ‘WEBSITE’. IN HET KADER VAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDT DE WEBSITE DOOR SALONIZED GEËXPLOITEERD, EN WAAR VAN TOEPASSING, OOK TEN BEHOEVE VAN SALONIZED B.V.

HIERNA VERWIJZEN WIJ NAAR SALONIZED MET DE WOORDEN ‘WIJ’, ‘ONS’ EN ‘ONZE’. 

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE EN/OF HET PLATFORM (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ONZE EN ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN SALONIZED OF DERDEN), U DAARTOE TOEGANG TE VERSCHAFFEN OF DAAROP TE BLADEREN, VERKLAART U DEZE VOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN EN TE VOLDOEN AAN ALLE GELDENDE WET- EN REGELGEVING. INDIEN U NIET KUNT INSTEMMEN MET DEZE VOORWAARDEN OF U ZICH NIET WENST TE HOUDEN AAN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN, VERZOEKEN WIJ U DE WEBSITE EN/OF HET PLATFORM TE VERLATEN.

PRIVACY

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt c.q. daarop inlogt, ongeacht of u een bezoeker of gebruiker van het platform bent, dan mogen wij uw persoonsgegevens vastleggen. Alle verzamelde persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie. Wij maken alleen gebruik van deze persoonsgegevens voor de hierin vermelde doeleinden en beschermen eventueel verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze verklaring bevat informatie over de doeleinden die wij nastreven bij de verwerking van op de website en/of het platform verzamelde persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt, verzamelen en verwerken wij gegevens van u als bezoeker of gebruiker, zodat wij u van informatie kunnen voorzien en/of bepaalde content, diensten en nieuws ter beschikking kunnen stellen en/of deze diensten, de website en/of het platform kunnen (door)ontwikkelen of optimaliseren ten behoeve van onze bedrijfsvoering.

Indien u per e-mail contact met ons opneemt, gebruik maakt van webformulieren op de website en/of het platform, dan wel per post, per fax of een ander offline communicatiemiddel contact met ons opneemt, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die wij kunnen bewaren om daarmee uw verzoek om inlichtingen te verwerken, in te gaan op verzoeken en om onze diensten, de website en/of het platform te verbeteren.

Wanneer u een account bij Salonized aanmaakt, dan dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw e-mailadres, naam, adres en inloggegevens). Bij de aanschaf van een abonnement op een dienst dient u verder uw naam, factuuradres en gegevens voor controle van de betaling te verstrekken.

Door u verstrekte informatie mogen wij gebruiken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld over nieuwe diensten op de website en/of het platform, om u korting aan te bieden of aanbiedingen te doen, of nieuwsbrieven of andere content of diensten waarvoor u mogelijk belangstelling hebt, tenzij u ons via info@salonized.com laat weten dat u geen aanbiedingen van Salonized wenst te ontvangen. Wij gebruiken de website en/of het platform niet om bijzondere gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens e.d.

COOKIES

Wij laten cookies achter waarmee verschillende soorten gegevens via de website en/of het platform worden verzameld en verwerkt en wij gebruiken deze informatie op verschillende manieren, zoals hierna beschreven.

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt, dan maken wij gebruik van cookies om bepaalde wezenlijke gegevens te verzamelen (zoals onder andere: taalinstellingen, inloggegevens en IP-adres) om ons te helpen onthouden wat uw inloggegevens, controlegegevens, taalinstellingen en andere essentiële gegevens zijn, zodat u eenvoudig de weg kunt vinden op onze website en/of ons platform.

Verder maken wij gebruik van cookies om ons te helpen niet-essentiële gegevens, zoals uw gebruikersvoorkeuren te onthouden, zodat uw ervaring als gebruiker optimaal is, of om uw apparaat bij een volgend bezoek aan onze website en/of ons platform te herkennen. Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens; zo wordt er een cookie achtergelaten dat uw gebruikersnaam opslaat wanneer u op de ‘remember me’ (onthoud mij) knop klikt bij het inloggen.

Naast onze eigen cookies werken wij samen met diverse gerenommeerde bedrijven die ons bijstaan bij de analyse van het gebruik van de website en/of het platform, en bij het optimaal laten functioneren van onze website en/of het platform, zodat u de best mogelijke ervaring wordt geboden. Op dit moment maken wij gebruik van (i) Google Analytics en Google Adds door Google Inc. waarmee wij het verkeer op onze website en/of ons platform bijhouden en u speciaal op u afgestemde aanbiedingen ontvangt, (ii) monitoring cookies om het functioneren van onze website en/of ons platform te controleren, (iii) Twitter, Facebook en Google+ zodat u eenvoudig kunt inloggen indien u ons wilt volgen op die platforms, op sociale media of content van onze website met derden wilt delen, en (iv) Doubleclick.net dat ons helpt uw voorkeuren op onze website in de gaten te houden.

De website en/of het platform kunnen knoppen, widgets of content bevatten die aan diensten en/of websites van derden, bijv. Twitter en Facebook, gekoppeld zijn. Deze derden kunnen ook cookies bij u achterlaten. Salonized heeft geen invloed op de verspreiding van cookies door deze derden en kan ze ook niet blokkeren op die websites. Voor meer informatie over de cookies van bedoelde derden wordt u verwezen naar hun website.

Uiteraard respecteren wij de door u gekozen instellingen met betrekking tot cookies. Indien u ermee akkoord gaat dat er bij uw bezoek aan de website en/of het platform andere cookies dan die voor analysedoeleinden op uw apparaat achterblijven, dan kiest u voor ‘opt-in’. Indien u niet wilt dat wij persoonsgegevens van u verzamelen, dan kiest u daar niet voor. Het kan zijn dat wij essentiële/verplichte cookies achterlaten, zodat wij bij uw volgende bezoek aan de website en/of het platform via dezelfde browser nog weten welke keuze u gemaakt hebt.

Wij maken u er ook op attent dat wij er alles aan doen om uw keuzes te respecteren. Sommige cookies vallen mogelijk niet onder de door u gekozen instellingen. Indien dit een probleem voor u is, dan raden wij u aan om de cookies-instellingen via uw browser aan te passen; raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

OVERIGE BEPALINGEN

Zonder voorafgaande kennisgeving zullen wij deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij adviseren u om regelmatig te controleren of deze voorwaarden zijn herzien. Wij brengen u wel via duidelijk herkenbare mededelingen op onze website en/of ons platform op de hoogte van belangrijke wijzigingen, die van nadelige invloed op uw belangen kunnen zijn, al verwachten wij dergelijke wijzigingen niet in de nabije toekomst. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden waartoe u via een koppeling op de website en/of het platform toegang hebt.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die in verband daarmee ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Vragen over deze voorwaarden, met betrekking tot inzage in en de juistheid van informatie die u ons via de website en/of het platform heeft verstrekt, of verzoeken om verwijdering van verouderde informatie kunt u bij ons indienen op het volgende e-mailadres: info@salonized.com. v2016.1

 

VERWERKERSOVEREENKOMST

Deze Verwerkersovereenkomst wordt gesloten tussen Salonized B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende en gevestigd te (1017 CD) Amsterdam, aan Herengracht 575, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 64876233, (hierna te noemen “Salonized”), en de Klant, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst

Salonized en de Klant zullen hierna gezamenlijk ook genoemd worden: “Partijen”,Partijen nemen het volgende in overweging:

 • ●  Salonized biedt voor Klant software ten behoeve van onder meer boekhouding, agenda-, klanten- en afsprakenbeheer, en kan in die hoedanigheid (bijzondere) persoonsgegevens voor Klant verwerken;

 • ●  Klant en Salonized hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan Klant gebruik kan maken van de diensten van Salonized, waar deze Verwerkersovereenkomst deel van uitmaakt;

 • ●  Klant is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) aan te merken;

 • ●  Salonized is ten aanzien van het voor Klant opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;

 • ●  Partijen wensen – mede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28, derde lid van de AVG – in de onderhavige overeenkomst een aantal voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de (verwerking van persoonsgegevens in het kader van) genoemde activiteiten voor en in opdracht van Klant.

  En komen het volgende overeen: Artikel 1 Definities

1. In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:

Algemene Voorwaarden: Annex:

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

de algemene voorwaarden van Salonized, die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;
aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst;

Verwerkersovereenkomst Pagina 1 van 8

Paraaf Salonized:

DocuSign Envelope ID: 7A59829D-D0B1-4361-A9BC-80039AEA564E

Overeenkomst:Persoonsgegevens:

Subverwerker: Verwerken:

Verwerkersovereenkomst:

de tussen Klant en Salonized gesloten overeenkomst voor het gebruik van de diensten van Salonized, inclusief eventuele nadere overeenkomsten;
alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG;
de door Salonized ingeschakelde onderaannemer, die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Verwerkt voor rekening van Klant als bedoeld in artikel 28 lid 4 AVG;
het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG;
de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst.

1.2 De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Overeenkomst bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 2 Klant voor en Salonized van de gegevens

 1. Salonized verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Klant Persoonsgegevens te Verwerken. Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, is opgenomen in Annex 1. Klant staat ervoor in dat de in deze Annex 1 omschreven persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en doeleinden volledig en correct zijn, en vrijwaart Salonized voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Klant.

 2. Salonized is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de rechtmatige instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Klant, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Salonized zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Salonized niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant.

 3. Klant is aansprakelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerking van die Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Klant vrijwaart Salonized tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie.

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

Paraaf Salonized:

Verwerkersovereenkomst Pagina 2 van 8

DocuSign Envelope ID: 7A59829D-D0B1-4361-A9BC-80039AEA564E

4. Salonized verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Salonized garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op de Salonized van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Salonized de Klant, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 3 Technische en organisatorische voorzieningen

 1. 3.1  Salonized zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer (laten) leggen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens en zo een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Salonized zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.

 2. 3.2  De door Salonized genomen technische en organisatorische maatregelen staan beschreven in

  Annex 2. Klant erkent kennis te hebben genomen van de betreffende maatregelen en door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst gaat Klant akkoord met de door Salonized genomen maatregelen.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

4.1. Salonized zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 5 Doorgifte

5.1 Het overbrengen van Persoonsgegevens door Salonized buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen.

Artikel 6 Derden en onderaannemers

6.1 Het is Salonized toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de OvereenkomstgebruiktemakenvanS​ ubVerwerkers,zoalsopgenomeninAnnex3.Indien

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

Paraaf Salonized:

Verwerkersovereenkomst Pagina 3 van 8

DocuSign Envelope ID: 7A59829D-D0B1-4361-A9BC-80039AEA564E

Salonized een andere Subverwerker wenst in te schakelen, zal Salonized de Klant inlichten over de beoogde veranderingen. Klant dient binnen vijf (5) werkdagen bezwaar te maken tegen deze veranderingen. Salonized zal binnen vijf (5) werkdagen reageren op het bezwaar van Klant.

6.2 Wanneer Salonized een Subverwerker in dienst neemt om voor rekening van Klant specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan Subverwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Salonized onder de Verwerkersovereenkomst alsmede ten aanzien van de in de Verwerkersovereenkomst opgenomen vrijwaringsverplichtingen voor Salonized, geldt onverkort de in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 8 Incidenten

 1. 8.1  Indien Salonized kennis krijgt van een incident dat een (wezenlijke) impact kan hebben op de beveiliging van Persoonsgegevens, zal zij i) Klant daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen of te beperken.

 2. 8.2  Salonized zal, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident.

 3. 8.3  Salonized zal, voor zover redelijk, Klant ondersteunen bij de op Klant rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33, lid 3 en 34, lid 1 AVG. Salonized is nimmer gehouden tot het zelfstandig verrichten van een melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de AP en/of de betrokkene.

 4. 8.4  Salonized is nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Artikel 9 Bijstand aan Klant

9.1 Salonized zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Salonized zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Salonized is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant.

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

Paraaf Salonized:

Verwerkersovereenkomst Pagina 4 van 8

DocuSign Envelope ID: 7A59829D-D0B1-4361-A9BC-80039AEA564E

 1. 9.2.  Salonized zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren. Partijen zullen in dat geval nadere (schriftelijke) afspraken maken.

 2. 9.3.  Salonized zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Salonized voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG.

 3. 9.4.  Salonized stelt Klant in staat om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn en met toestemming van Salonized, de naleving van de Verwerkersovereenkomst en met name de door Salonized getroffen beveiligingsmaatregelen te controleren. Een dergelijke controle zal te allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk effect heeft op de normale bedrijfsvoering van Salonized en is voor rekening van Klant. Salonized is gerechtigd de eventuele kosten die met het bepaalde uit dit artikel gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Klant. Indien de Salonized van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Salonized de Klant daarvan onmiddellijk in kennis.

 4. 9.5.  De audit in artikel 9.4 vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij Salonized aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Salonized aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 10 Beëindiging & Varia

 1. 10.1.  Ten aanzien van opzegging en/of ontbinding van deze Verwerkersovereenkomst, gelden de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Salonized op eerste verzoek van de Klant alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Salonized wettelijk verplicht is (delen van) de Persoonsgegevens op te blijven slaan.

 2. 10.2.  Klant zal Salonized adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Salonized.

 3. 10.3.  De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.

 4. 10.4.  De rechtskeuze en bevoegde rechter komen overeen met het bepaalde te dien aanzien in de Overeenkomst.

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

Paraaf Salonized:

Verwerkersovereenkomst Pagina 5 van 8

DocuSign Envelope ID: 7A59829D-D0B1-4361-A9BC-80039AEA564E

Ondertekening

Klant
Naam:Monique Tsang-de Jong

Plaats en datum: Rotterdam

Salonized B.V.

naam:12-5-2018 02:44:21pPlaDaTts en datum:

12-5-2018 02:44:21 PDT

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

Paraaf Salonized:

Verwerkersovereenkomst Pagina 6 van 8

DocuSign Envelope ID: 7A59829D-D0B1-4361-A9BC-80039AEA564E

ANNEX 1 OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Soort persoonsgegevens

 • ●  NAW-gegevens

 • ●  Klant-/patiëntgegevens

 • ●  Financiële gegevens

 • ●  Administratie

 • ●  Medische gegevens

 • ●  Behandelgegevens

 • ●  Foto’s

 • ●  Agenda-items

 • ●  Berichten

  Wijzigingen ten aanzien van de Persoonsgegevens zal enkel in overleg tussen Salonized en Klant plaatsvinden.

  Categorieën van betrokkenen

  • ●  Klanten/patiënten van Klant.

  • ●  Medewerkers van Klant.

   Doelen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt

● Het door Salonized aan Klant bieden van toegang tot en gebruik van de software van Salonized ten behoeve van de dagelijkse praktijk van Verwerkersverantwoordelijke, waaronder beheer van agenda, klantenbestand, behandelingen, kassa, boekhouding en inventarisatie.

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

Paraaf Salonized:

Verwerkersovereenkomst Pagina 7 van 8

DocuSign Envelope ID: 7A59829D-D0B1-4361-A9BC-80039AEA564E

ANNEX 2 _

SPECIFICATIE VAN BEVEILIGING

 • ●  Medewerkers Salonized hebben alleen toegang tot klantgegevens van klant indien klant hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft in het systeem

 • ●  VersleuteldeSSLverbinding

 • ●  Reguliere interne audits / code reviews

 • ●  Wachtwoordenwordenversleuteldopgeslagen

 • ●  Meerderemogelijkhedenvoordeklantomongewenstetoegangtevoorkomen, bijvoorbeeld door middel van automatisch uitloggen na inactiviteit en IP beveiliging

 • ●  UitgebreidetechnischemaatregelenomtoegangtotdeserversvanSalonizedte beveiligen

 • ●  Diverse maatregelen tegen SQL-injections, cookie / session hijacking en Cross-site scripting (XSS)

ANNEX 3

SPECIFICATIE SUB-VERWERKERS

 • ●  Sentry: melden van errors in de applicatie

 • ●  Papertrail: logboek

 • ●  Intercom: support en marketing

 • ●  Amazon AWS: hosting en bestand uploads

 • ●  Google Cloud: hosting

 • ●  Cloudinary: file uploads zoals klantfoto’s

 • ●  Mailgun; e-mail

 • ●  Appsignal: melden van errors in de applicatie

 • ●  Nexmo: sms

 • ●  Messagebird: sms

Paraaf Verwerkingsverantwoordelijke:

Paraaf Salonized:

Verwerkersovereenkomst Pagina 8 van 8

© 2016 - 2023 www.puurr.eu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel